Avans med eiere har inngått en avtale med Rieber-familiens investeringsselskap, Atlantis Vestsom gjør Atlantis Vest til ny hovedaksjonær i selskapet. Som en del av avtalen tilføres Avans kapital til videre satsning og vekst. Gründer og tidligere hovedaksjonær, Magnar Høyvik blir med videre både som leder av selskapet og som en betydelig aksjonær. 

Avans har gjennom de siste 12 årene bygget seg opp til å bli en ledende nasjonal software-leverandør inn mot utvalgte nisjer i helse-, rehabilitering og attføringsmarkedet, og det er denne utviklingen Atlantis Vest nå ønsker å være en del av videre; «Avans sine løsninger effektiviserer pasient- og bruker-håndtering hos sine kunder, og understøtter de stadig skjerpede kravene til effektivitet, sporbarhet og personalsikkerhet som hele sektoren står overfor. Vi ønsker med vårt nettverk og som en aktiv eier å understøtte og akselerere det utviklingsløpet som selskapet allerede er inne i» sier Trond Valvik, Investeringsdirektør i Atlantis Vest.

«Vi har fulgt Helse-IT-sektoren tett siste årene, men har sett få andre selskaper som har en like interessant posisjon både teknologisk og funksjonelt til å bli en vesentlig spiller i dette markedet» 

Gründeren av Avans ser også positiv på fremtiden, og ser frem til å få en solid aktør i ryggen i den videre satsningen; «Vi har vært tro mot vårt konsept i en årrekke, samtidig som vi har vært lydhøre for våre kunders dag-til-dag behov og ønsker, dette ser vi nå begynner å bære frukter, og vi er nå etter hvert klar til å gå bredere ut i markedet med våre produkter. I en slik setting er det av stor verdi å få med seg en aktør som Atlantis Vest på eiersiden, som vil stille med både kapital, ressurser og nettverk for å være med på å løfte Avans videre.» uttaler Magnar Høyvik, CEO og gründer av Avans.  

Avans vil fremover fortsette å fokusere på sine eksisterende markedsnisjer inn mot rehabiliteringsinstitusjoner, arbeidsmarkedsbedrifter og vekstbedrifter, men åpner samtidig for at man over tid vil se på flere nisjer innenfor helse, rehabilitering, rusomsorg, attføring og velferd. Avans hovedfokus er på digitalisering og sikker behandling av strukturerte person- og helseopplysninger. «Alle aktører som har en eller annen form for bruker eller pasient-flyt, og har behov for å kunne adressere problemstillinger rundt sporbarhet, tilgangsstyring, og lagring av informasjon knyttet til disse brukerne eller pasientene, er i prinsippet potensielle kunder av Avans på et eller annet tidspunkt. Samtidig jobber vi også med enklere løsninger for kommunikasjon mellom brukere/pasient og helseinstitusjoner, som gjør at man vil kunne kommunisere langt mer effektivt enn i dag, og hvor man unngår at samme informasjon må gis og behandles gjentatte ganger» sier Høyvik. 

I forhold til selve investeringsrasjonalet fra Atlantis Vest sin side, uttaler Valvik videre; «Vi ser de store utfordringene helsesektoren står overfor med eldrebølge, færre «varme hender», økte krav til sporbarhet og personvern, samtidig som vi ser hvordan teknologi kan være med på å endre måter vi tenker og jobber på, slik at man både kan yte bedre tjenester og arbeide mer effektivt. I dette «spennet» ønsker Atlantis Vest som en langsiktig familieeid investor å spille en rolle, og vi mener at Avans er en god plattform å gjøre det ut i fra.»  

For mer informasjon vennligst kontakt: 

Magnar Høyvik – CEO Avans AS – mob +47 480 80 027 

Trond Valvik – Investeringsdirektør Atlantis Vest – mob +47 99 23 28 15 

Om Avans: 

Avans utvikler og drifter modulære journalløsninger for administrasjon og håndtering av bruker og pasientinformasjon. Det være seg effektive, brukervennlige og skreddersydde løsninger som forenkler kundenes arbeidsflyt og bidrar til å støtte dem i sitt viktige arbeid med mennesker. Selskapet har hovedkontor i Dale i Sunnfjord og avdelingskontor i Bergen.  

Om Atlantis Vest: 

Atlantis Vest er investeringsselskapet til familien Rieber og har en lang industriell forankring. Etter salget av Rieber og Søn (Toro, Denjam.fl) til Orkla i 2012 så har Atlantis Vest i dag tre virksomhetsområder, hvorav Direkte Investeringer representerer hovedsatsningen fremover. Innen Direkte Investeringer gjøres majoritetsinvesteringer i selskaper som er i vekst eller i en moden faseØvrige virksomhetsområder inkluderer Shipping og Verdipapirer. Atlantis Vest ønsker å være en aktiv medspiller for ledelsen i utvikling av sine porteføljebedrifter, til beste for ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.